Cookie- en privacyverklaringen (extern)

Communiceer duidelijk naar betrokkenen

Door helder te communiceren met betrokkenen (burgers, klanten, werknemers, leveranciers etc...) over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens voldoet u in de eerste plaats aan een wettelijke verplichtichting uit artikel 12 AVG, maar bovendien krijgt uw organisatie de kans om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Vertrouwen wordt dan een 'unique selling point': wie dit goed doet, houdt en wint klanten.

verklaringen productenendiensten

Cookieverklaring

In een cookieverklaring vermeldt u welke cookies er worden toegepast. Door akkoord te gaan met de cookieverklaring geeft de internetter/gebruiker/betrokkene zijn toestemming voor de toepassing van cookies. In artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet is de Cookiewet terug te vinden. Van belang is dat de internetter toestemming moet verlenen voordat gegevens mogen worden uitgelezen of geplaatst op diens computer, laptop, telefoon en tablet. Een cookie is een tekstbestandje dat op de computer van internetter wordt geplaatst. Op internet zijn veel verschillende benamingen van cookies terug te vinden zoals: FistParty/ThirdParty cookies, Functionele cookies, Technische cookies, SocialMedia cookies, Affiliatecookies cookies, etc...

De cookiewet maakt maar één onderscheid, namelijk tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke cookies. Het maakt dus eigenlijk niet uit welke soort cookies toegepast worden. Toestemming is vereist tenzij gemotiveerd kan worden waarom de cookies technisch noodzakelijk zijn.

Een cookie is strikt technisch noodzakelijk, als het zonder de cookie niet mogelijk is om de dienst te leveren. Een dergelijke cookie hoeft formeel niet in een cookieverklaring genoemd te worden, maar toch kan het verstandig zijn om dit wel te doen. Volledig en duidelijk communiceren over de toegepaste technieken sluit namelijk aan bij de beginselen van de privacywetgeving; de betrokkene moet controle hebben over zijn privacy.

Privacyverklaring

Met een privacyverklaring voldoet u aan uw wettelijke verplichting om bezoekers duidelijk te informeren over de persoonsgegevens die u verwerkt, en met welk doel u dat doet. 

Om welke informatie gaat het?

 • identiteit en contactgegevens organisatie (verwerkingsverantwoordelijke);
 • contactgegevens privacy officer (indien aangwezen);
 • de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd (inclusief rechtsgrond);
 • gebruik van cookies;
 • gebruik van nieuwsbrieven;
 • informatie over behoorlijke en transparante verwerking (bewaartermijnen);
 • recht op inzage en correctie;
 • klachtrecht bij de toezichthouder;
 • bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (bijvoorbeeld: geautomatiseerde toe- of afwijzing van online kredietaanvragen of sollicitaties, zonder menselijke tussenkomst);
 • 'hergebruik' van persoonsgegevens voor een ander doel;
 • informatie over de beveiliging: technologische en organisatorische maatregelen.

In artikel 13 en 14 van de AVG vindt u de volledige informatieverplichting.